Faith as Fashion Statement — The New Religious Reality?